Alminnelige betingelser

A. Innledning

 1. Endringer og henvendelser mellom Oppdragsgiver og Fotografen i relasjon til oppdraget skal skje skriftlig mellom oppgitte epostadresser for å anses bindende
 2. Oppdragets beskrivelse fremgår av avtalens spesifikke del, supplert av de avtaler som følger av annen skriftlig korrespondanse. Dersom oppdraget blir endret eller utvidet etter sakens oppstart, vil de alminnelige vilkårene gjelde for det utvidede eller endrede oppdraget.
 3. For best mulig å kunne ivareta Oppdragsgivers interesser, er Fotografen avhengig av at Oppdragsgiver fullstendig og snarest gir informasjon om spesielle forhold eller forutsetninger som Oppdragsgiver ønsker ivaretatt ved gjennomføringen av oppdraget. Fotografen innestår ikke for at utførelsen av oppdraget leder til det resultatet Oppdragsgiver har forventet.
 4. Alle leveranser av fotografiene er fotografert, redigert og utvalgt etter Fotografens beste skjønn. Oppdragsgiver har undersøkt og er kjent med Fotografens portefølje og referanser som ligger på www.tidlos.no.

B. Kost og losji / Fasiliteter og sikkerhet

 1. Reise i forbindelse med oppdraget utover fastpris faktureres etter medgått km etter avtalt sats for reisegodtgjørelse om ikke annet avtales særskilt.
 2. Oppdragsgiver er ansvarlig for alle nødvendige utlegg som følge av Fotografens reise, måltid, overnatting og andre kostnader som påløper i forbindelse med gjennomføringen av oppdraget om ikke annet avtales særskilt.
 3. Oppdragsgiver er ansvarlig for at Fotografen får orientering om særskilte forhold og aktuelle sikkerhetsbestemmelser som gjelder for stedet Fotograferingen gjennomføres.
 4. Oppdragsgiver er ansvarlig for at Fotografen ikke blir utsatt for graverende eller støtende forhold gjennom hele oppdraget.

C. Betalingsbetingelser

 1. Fotografen har rett til å fakturere opptil en halv del av total kontraktssum ved avtaleinngåelsen.
 2. Fotografen bekrefter ved inngåelse av avtale at valgt tidspunkt for fotografering er reservert til Oppdragsgiver.
 3. Fotografen har rett til å fakturere resterende beløp (av kontraktssum, utlegg og eventuelle valgte tilleggstjenester) med forfallsdato tidligst en virkedag etter Fotograferingen har funnet sted.
 4. Hvis Oppdragsgiver ikke betaler i rett tid, kan Fotografen stanse og tilbakeholde sin ytelse i påvente av betaling.
 5. Ved forsinket betaling påløper forsinkelsesrente i henhold til forsinkelsesrentelovens bestemmelser.
 6. Faktura som er forfalt og ubetalt utgjør et særlig tvangsgrunnlag jf. tvangsfullbyrdelsesloven § 7-2 (f). Dette innebærer at fakturaen som sådan er tilstrekkelig grunnlag for å begjære utlegg.

D. Endringer / Avbestilling

 1. Dersom Fotograferingen endres, forsinkes eller midlertidig må innstilles av årsaker som Oppdragsgiver er ansvarlige for, har Fotografen i tillegg til den avtalte fastpris krav på betaling for dokumenterte merkostnader.
 2. Oppdragsgiver kan avbestille oppdraget. Dersom oppdaget kanselleres med mindre enn 14 dagers varsel vil fortsatt fullt honorar bli fakturert.
 3. Reservasjonsgebyr (50% av totalsum, gjelder kun ved bryllupsfotograferinger eller større prosjekter) er «ikke-refunderbart», og vil dermed ikke refunderes ved avbestilling.
 4. Dersom oppdagsgiver ikke er klar til fotografering, eller unnlater å møte til fotografering regnes dette som en kansellering, og 100% av totalsum vil bli fakturert.

E. Opphavsrett og personvern

 1. Fotografen er den som skaper verket (fotografiene) og er opphaver. Fotografen har eneretten til å råde over sitt verk, og kan kreve vederlag for utnyttelsen av verkene utenfor det private området, jf. åndsverksloven § 3.
 2. Fotografen motsetter seg at verkene endres eller gjengis på en måte eller i en sammenheng som er krenkende, jf. åndsverksloven § 5.
 3. Oppdragsgiver har rett til en viss fri bruk, som omfatter adgang til å fremstille enkelte eksemplarer til familie og venner, jf. åndsverksloven § 26. Fotografiene skal ved digital fremstilling merkes med «Foto: Tidløs Media AS/tidlos.no»
 4. Fotograf kan kreve vederlag og erstatning for brudd på opphavsretten, jf. åndsverksloven § 81.
 5. Fotografen er behandlingsansvarlig for all behandling av personopplysninger som skjer i forbindelse med oppdraget. Dette ansvaret innebærer blant annet å sørge for at personopplysninger brukes og behandles i henhold til regelverket.
  Bilder av gjenkjennelige personer er normalt å anse som personopplysninger.
  Utover bilder av Oppdragsgiver og en del situasjonsbilder kreves derfor i de fleste tilfeller samtykke til oppbevaring og bruk av bildene, fra de som avbildes.
  Det er derfor en forutsetning for en vellykket fotografering at Oppdragsgiver bidrar aktivt til at andre som er med på fotograferingen samtykker til fotograferingen gjennom de samtykkeløsninger fotografen tilbyr.
  Se personvernerklæring og Fotografens nettsted for utfyllende informasjon.

F. Fritaksgrunner (Forje Maejure)

 1. Følgende omstendigheter utgjør fritaksgrunner dersom de hindrer avtalens oppfyllelse eller gjør oppfyllelsen urimelig tyngende: Arbeidskonflikt og enhver annen omstendighet som partene ikke kan råde over, så som brann, naturkatastrofer og ekstreme naturhendelser, krig, mobilisering eller militære innkallinger av tilsvarende omfang, rekvisisjon, beslag, handels- og valutarestriksjoner, opprør og oppløp, knapphet på transportmidler, alminnelig vareknapphet, innskrenkninger i tilførslene av drivkraft, samt mangler ved leveranser fra underleverandører eller forsinkelse av slike leveranser som følge av slik omstendighet som omhandles i dette punktet.
 2. Nevnte omstendigheter er bare fritaksgrunn dersom deres virkning på avtalens oppfyllelse ikke kunne forutses ved inngåelse av avtalen.
 3. Covid-19 regnes ikke som force majeure i denne sammenheng, da dette er en pandemi som i skrivende stund har foregått over lang tid, og som dermed ikke kan betegnes som en plutselig oppstående sak.

E. Reklamasjon / Ansvarsbegrensning / Tvist

 1. Oppdragsgiver taper sin rett til å gjøre krav gjeldende dersom Oppdragsgiver ikke innen rimelig tid etter at de oppdaget eller burde oppdaget feil ved Fotograferingsoppdraget, gir Fotografen skriftlig reklamasjon.
 2. Avtaleforholdet reguleres av norsk rett. Eventuell tvist mellom partene skal søkes løst av en felles oppnevnt mekler. Dersom partene ikke blir enige, vedtar partene Fotografens hjemting som verneting.

Siste revisjon: 01.01.2022